Zásady ochrany osobních údajů u firmy Erudios – učební pomůcky, s.r.o.

 

My, společnost Erudios – učební pomůcky, s.r.o., IČ: 293 88 074, se sídlem Rudé Armády 180, 783 45 Senice na Hané, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava – pobočka Olomouc, oddíl C, vložka 45644 (dále jen „Erudios“) si velmi vážíme Vaší důvěry.

 

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností Erudios(www.erudios.cz).

 

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

 

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

 

Správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Erudios. Naše identifikační údaje jsou následující:

 

Obchodní firma: Erudios – učební pomůcky, s.r.o.

IČ: 293 88 074

sídlo: Rudé Armády 180, 783 45 Senice na Hané

zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka číslo 45644, Krajský soud Ostrava - pobočka Olomouc

 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese erudios@erudios.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru a reklamních sdělení

V případě zájmu návštěvníka našich webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, zpracováváme za těmito účely na základě souhlasu Vámi poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud nám poskytnete rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Reklamní sdělení, které Vám zasíláme, se týkají vždy pouze našich vlastních služeb.

 

Pokud od Vás souhlas se zpracováním získáváme v elektronické podobě, Vaše osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co vyplníte do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně své přání odebírat newsletter potvrdíte dle pokynů v emailu, který od nás obdržíte. Nepotvrdíte-li své přání odebírat newsletter, Vaše údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

 

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to buď zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu našeho sídla nebo kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

 

Ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. Někdy s Vámi potřebujeme komunikovat v souvislosti s poskytováním určitého typu služeb a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek či žádost o aktualizaci Vašich osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží na www.erudios.cz budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. Pokud jste právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

 

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas.

 

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Tyto údaje budeme v naší zákaznické databázi zpracovávat po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby za zboží. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

 

Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovú adresau, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

 

V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také číslo Vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abychom prokázali, že Vám uhrazená částka byla skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto osobních údajů je potřebné pro vypořádání našich vzájemných závazků při odstoupení od smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje Váš souhlas.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Jsme otevřeni Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou.

 

Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.

 

Pokud bude předmětem Vašeho požadavku reklamace zboží, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od naší povinnosti reklamaci vyřídit.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s uživatelským účtem na stránkách www.erudios.cz

V případě, že si na našem e-shopu vytvoříte uživatelský účet, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, a identifikační údaje k účtu, pokud jste právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaší obchodní firmě, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese, identifikační údaje Vašeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vytvoření a správy Vašeho uživatelského účtu. Jedná se tak o zpracování nevyžadující Váš souhlas. Za uvedenými účely zpracováváme také historii Vašich objednávek a informace o historii plateb a možnostech plateb.

Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu, po kterou je Váš uživatelský účet aktivní. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné z jiných právních důvodů.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěžích

Vaše údaje zpracováváme také v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů, nejčastěji jména, příjmení, emailu, telefonního čísla a doručovací adresy a údajů uvedených v rámci soutěžního příspěvku. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely komunikace s Vámi, zjištění Vaší identifikace a výběru vítězů soutěže a předání cen. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě poskytnutého souhlasu uděleného v rámci soutěže a dále na základě oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění Vašeho a našeho zájmu soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

 

Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas. Tyto soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

 

Analytické služby Google

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

Sběru cookies a analýze Google Analytics můžete zabránit například změnou nastavení Vašeho prohlížeče, nebo instalací speciálního pluginu do Vašeho prohlížeče.

 

V rámci služby Google Analytics využíváme i další služby společnosti Google, jako je reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či služba Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy. Personalizaci reklamy můžete vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

 

Předávání Vašich osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji Vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

 

Ochrana Vašich údajů

V Erudios  přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

  • právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět, a my je neprodleně opravíme.
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
  • právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu erudios@erudios.cz . Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Účinnost zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.