:: POČASÍ (PRC-PC-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená žákům prvního stupně základních škol a školy mateřské. Poutavě ztvárňuje základní druhy počasí. Obsahuje dvanáct příkladů různých druhů počasí, se kterými se naše děti nejčastěji setkávají. Produkt vhodně doplní estetické prostře... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DROGY (OVC-DR-02) - Novinky ::

Naučná tabule se věnuje problematice drog a drogové závislosti, která je v současnosti jedním z největších problémů naší společnosti. Informuje, kde se děti mohou s drogami nejčastěji setkat, proč je děti vůbec zkoušejí a jak se jim vyhýbat. Pomůcka zmiň... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZLOMKY - POČÍTÁNÍ S NIMI (MAC-ZP-01) - Novinky ::

Nástěnná tabule se hlouběji věnuje problematice zlomků. V úvodu popisuje základní části zlomku. Další část tabule se věnuje rozšiřování a krácení zlomků, ukazuje rozdíl mezi pravým a nepravým zlomkem. Druhá polovina tabule je zaměřena na základní matem... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PÁDOVÉ OTÁZKY (ČJ-PO-01) - Novinky ::

Učební pomůcka pomáhá žákům zvládnout učivo z tvarosloví. Na příkladech a s oporou o poutavé grafické zpracování si žáci trvale zapamatují správné gramatické tvary. Cílem je, aby žáci uměli v praktických úlohách aplikovat získané poznatky, ne je pouze... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY (VPC-VP-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je obohacením každé vyučovací hodiny hudební výchovy ve školách. V jejím obsahu jsou uvedeny hudební výrazové prostředky - melodie, rytmus, dynamika, tempo, harmonie , polyfonie a instrumentace. Tabule má pěkné barevné provedení s množstvím... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ÚHLY (MAC-UH-01) - Novinky ::

Naučná tabule obsahuje definici úhlu, jeho základní vlastnosti, způsoby pojmenování a zápisu. Následuje základní dělení úhlů podle velikosti, osa úhlu a vnitřní úhly v trojúhelníku. Závěr nástěnné tabule je věnován vzájemné poloze dvojic úhlů. Pomůcka obs... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: HLÁSKA - PÍSMENO - SLABIKA (ČJ-HL-01) - Novinky ::

První část naučné tabule se zabývá písmenem a jeho znaménky jako - čárka, háček, kroužek a tečka. Písmena se dělí na velké, malé, psané a tištěné. Druhá, hlavní část je věnována hlásce. Vysvětluje, co je to hláska a přehledně třídí jaké druhy hlásek známe... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘÍRODNÍ ZDROJE UHLOVODÍKŮ (CHC-PZ-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro 2.stupeň základních škol, střední školy a gymnázia. Definuje, rozděluje a charakterizuje přírodní zdroje uhlovodíků - uhlí, ropu a zemní plyn. Pomocí ilustračních obrázků popisuje vznik jednotlivých druhů fosilních paliv. Po... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: KRUH A KRUŽNICE (MAC-KK-01) - Novinky ::

Učební pomůcka se věnuje základní teorii geometrických tvarů - kružnici a kruhu, popisuje jejich základní prvky. Zároveň je doplněná vzorci pro výpočet obvodu a obsahu. Zobrazuje příklady vzájemné polohy přímky a kružnice . U této pomůcky rovněž platí... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: Určitý a neurčitý člen - Bestimmter und unbestimmter Artikel, Ne (NJC-AN-01) - Novinky ::

Nástěnná tabule je určená pro výuku německého jazyka ve všech typech škol včetně jazykových. Žáci se seznamují s určitými a neurčitými členy a jejich skloňováním, naučí se rozlišovat rody členů a přiřazovat je k jednotlivým podstatným jménům v čísle jed... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PRAVIDLA POŘADÍ PŘEDNOSTI VÝPOČTŮ (MAC-PV-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je zaměřená na správné určení pořadí výpočtů ( operací) ve složených příkladech. Nejprve poukazuje na přednost výpočtů v závorkách a připomíná všechny typy používaných závorek. Dále se věnuje přednosti výpočtů mezi násobením , dělením, sč... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ROSTLINNÁ BUŇKA (PRC-RB-01) - Novinky ::

Nástěnná tabule definuje pojem buňka. Zobrazuje rostlinnou buňku s popisem její stavby. Vysvětluje fukce jejích jednotlivých částí, názorně zobrazuje a definuje pletivo. Učební pomůcka dále obsahuje popis nepohlavního rozmnožování rostlinné buňky. Tabule... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ OPERACE A VÝRAZY (MAC-ZO-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je zaměřená na základní matematické operace a pojmy v oboru přirozených čísel. Žáci si každodenním opakováním upevní pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl. Součástí tématu je i dělení... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: SLUNEČNÍ SOUSTAVA (PRC-SS-01) - Novinky ::

Učební pomůcka zobrazuje základní informace o Sluneční soustavě, o jejích planetách, měsících, meteoritech a všech tělesech, které se v ní nacházejí. Součástí učební pomůcky je i přehledná tabulka se základními údaji o jedtlivých planetách a rovněž jejic... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PES (PRC-PS-01) - Novinky ::

Učební pomůcka znázorňuje nejstarší a nejvšestrannější domácí zvíře - psa, jeho anatomii od svalů přes vnitřní orgány až po kostru. Popisuje jeho zařazení v rámci podkmene, třídy, řádu a čeledi. Poukazuje na zvláštnosti psích smyslů jako je zrak, sluch a... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DYNAMIKA (FYC-DY-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro II.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Je koncipovaná jako tři pohybové zákony: zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Obsahuje grafickou část na podporu objasnění jednotlivých zákonitostí. Učební pomůcka je navržen... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: JEDNOTKY SI (FYC-FJ-01) - Novinky ::

Učební pomůcka přináší moderní pohled na učební podtéma - fyzikální jednotky. Protože systém SI je z hlediska dnešní fyziky základem měření fyzikálních veličin a určování jejich přesných jednotek, je potřebné, aby se s ním seznámili žáci už na základních... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (CHC-PS-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je standardním doplňkem a průvodcem v předmětu chemie. Je aktualizovaná, s nejnovějšími názvy prvků s protonovým číslem nad 103. Obsahuje rozdělení prvků podle jejich skupin a určuje jejich skupenství. Dále je každý prvek zařazen do skupiny... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: POHYBOVÁ SOUSTAVA - SVALY (PRC-PO-01) - Novinky ::

Pohybová soustava - svaly je učební pomůcka, která názorně ilustruje svaly v lidském těle. Žákům poskytuje lepší představu o pohybu našeho těla. Znázorňuje celistvě lidskou postavu zepředu i zezadu s jednotlivými svaly. Popisuje tři typy svalů, které urču... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: RUSKÁ ABECEDA - АЗБУКА ( AZBUKA) (RJC-RA-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro výuku ruského jazyka ve všech typech škol včetně jazykových. Jejím obsahem je azbuka - ruské písmo (v tiskací i v psané formě). Je doplněná o slovní příklady obsahující dané písmeno azbuky a obrázky, které podporují zapamatová... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ČAS - ВРЕМЯ (RJC-CA-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Lze ji využít i ve školách jazykových. Filozofie pomůcky je koncipovaná od rozdělení roku na roční období až k hodinám. Následují významné dny v rámci roku, jako jsou např. Vá... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - ALEXANDR JDE DO ŠKOLY - DIE STADT-ALEXANDER GEHT IN (NJC-AM-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Motivem je Alexandrova cesta do školy. Názorně ilustruje město a okolí s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v ní zachycena většina běžných dopravních prostředků, jejic... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - BRIAN JDE DO ŠKOLY - TOWN-BRIAN GOES TO SCHOOL (AJC-BS-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Motivem je Brianova cesta do školy. Názorně ilustruje město a okolí s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v ní zachycena většina běžných dopravních prostředků, jejichž... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: SMYSLOVÉ ORGÁNY (PRC-ZO-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená především žákům 2. stupně základních škol. Pomocí názorných přehledných ilustrací popisuje pět smyslových orgánů, jejichž pomocí vnímáme okolní svět, a to zrak, čich, chuť, sluch a hmat. Uvedeny jsou smyslové orgány: orgán zraku o... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: POČÍTAČOVÉ VIRY (INC-PV-01) - Novinky ::

Téma počítačových virů patří stále mezi nejaktuálnější témata současnosti. Zpracování této pomůcky ukáže žákům základní rozdělení hlavních možných ohrožení počítačů a jejich stručné charakteristiky, které by měl znát každý uživatel pracující na PC. Pomůck... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - ADAM JDE DO ŠKOLY (PRC-MO-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro nejnižší ročníky. Motivem je Adamova cesta do školy. Názorně ilustruje město a jeho okolí i s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v něm zobrazena většina běžných dopravních prostředků, jejich názvy jsou barevně zvýrazněné... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘIKÁZÁNÍ (VPC-DB-01) - Novinky ::

Tato učební pomůcka je jedinečným pomocníkem nejen v církevních, ale též v běžných školách při výuce náboženství. Je pestrobarevnou rajskou zahradou plnou zvířat. Obsahuje Desatero Božích přikázání, Patero církevních přikázání a Hlavní přikázání. Je určen... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ŘEKNĚME DROGÁM NE! (OVC-DR-01) - Novinky ::

Nástěnná tabule informuje o základních typech závislostí, o projevech při předávkování drogami a při abstinenčních příznacích. Žáci se dovědí, co je to droga, že problém drogové závislosti se týká každého z nás. Čím více o tomto horkém a dlouho tabuizovan... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: TROJÚHELNÍK (MAC-TR-01) - Novinky ::

Je učební pomůcka, která se věnuje geometrickým útvarům - trojúhelníkům , rozšiřuje tímto skupinu pomůcek věnovanou geometrii. Zahrnuje pojem trojúhelník, popisuje rozdělení trojúhelníků podle délky stran a podle velikosti největšího vnitřního úhlu. Zárov... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: U IVANA DOMA – У ИВАНА ДОМА (RJC-DO-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Obsahuje graficky i textově zpracovaný model domu. Dům je plný předmětů denní potřeby, nábytku, místností a zařízení. Tématický celek obsahuje soubor výrazů běžné hovorové ruš... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA - LES - STATEK - ANIMALS-FOREST-FARM (ENC-ZV-01) - Novinky ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Pomůcka obsahuje graficky a textově zpracované prostředí lesa a statku (farmy). Je plná nejznámějších lesních a domácích zvířat. Les a statek (farma) jsou tématické celky,... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.