:: ZÁKLADY GEOMETRIE (MAC-ZG-01) - Matematika ::

Tato učební pomůcka je určená pro I. stupeň ZŠ. Je prvním seznámením žáků s geometrií a jejími základními pojmy: bod, čára, přímka, úsečka, kruh. Je jednoduše a přehledně zpracovaná. Na příkladech názorně zobrazuje základní prvky geometrie. Pro úsečku a k... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: GEOMETRICKÉ ÚTVARY (MAC-GU-01) - Matematika ::

Tato učební pomůcka je určená pro I. stupeň ZŠ. Barevně znázorňuje základní geometrické tvary jako čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh a lichoběžník. Nabízí jednoduchá matematická vyjádření těchto útvarů. Ty jsou pro lepší srozumitelnost popsané i jedn... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ (MAC-SO-01) - Matematika ::

Sčítání a odčítání je učební pomůcka určená pro I. stupeň ZŠ. Vysvětluje princip sčítání a odčítání několika jednoduchými způsoby. Podle současných osnov jsme zvolili způsob sčítání a odčítání na číselné ose, pomocí rozkladu čísla, desítek a jednotek a do... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ OPERACE A VÝRAZY (MAC-ZO-01) - Matematika ::

Učební pomůcka je zaměřená na základní matematické operace a pojmy v oboru přirozených čísel. Žáci si každodenním opakováním upevní pojmy: sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl. Součástí tématu je i dělení... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MALÁ NÁSOBILKA (MAC-MN-01) - Matematika ::

Násobilka je pěkně graficky zpracovaná učební pomůcka pro I.stupeň ZŠ. Obsahuje násobení jedničkou až desítkou. Pro úplnost je v každém sloupečku zahrnuto i násobení nulou. Pro lepší zapamatování jednotlivých čísel jsme každou číslici od 1 do 9 znázornili... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘEVODY JEDNOTEK (MAC-PJ-01) - Matematika ::

Učební pomůcka je určená pro 5. a 6. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Obsahuje převody jednotek fyzikálních veličin, jako jsou délka, plocha, objem, hmotnost a čas. Pro praktické informace, které poskytuje, je vhodná ke stálému vyvěš... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: TROJÚHELNÍK (MAC-TR-01) - Matematika ::

Je učební pomůcka, která se věnuje geometrickým útvarům - trojúhelníkům , rozšiřuje tímto skupinu pomůcek věnovanou geometrii. Zahrnuje pojem trojúhelník, popisuje rozdělení trojúhelníků podle délky stran a podle velikosti největšího vnitřního úhlu. Zárov... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: OBVOD A OBSAH (MAC-OO-01) - Matematika ::

Tato učební pomůcka je určená pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Barevně znázorňuje základní rovinné geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, kosočtverec, kosodélník a lichoběžník. Jejím cílem je popsat geometrické tvary a pomocí uv... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: POVRCH A OBJEM (MAC-PO-01) - Matematika ::

Učební pomůcka je určená pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Znázorňuje základní prostorové geometrické útvary: krychli, kvádr, jehlan, kouli, válec a kužel. V úvodu jsme uvedli označení povrchu a objemu s nejčastěji používanými jednotkami k jejich vyj... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: VELKÁ NÁSOBILKA (MAC-VN-01) - Matematika ::

Násobilka je pěkně graficky zpracovaná, standardní. Tato učební pomůcka je pro I. i II. stupeň ZŠ. Obsahuje násobení jedenácti až dvaceti. Pro úplnost je v každém sloupečku zařazeno i násobení deseti. Vhodná je i k celoročnímu vyvěšení v učebnách pro ví... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PRAVIDLA POŘADÍ PŘEDNOSTI VÝPOČTŮ (MAC-PV-01) - Matematika ::

Učební pomůcka je zaměřená na správné určení pořadí výpočtů ( operací) ve složených příkladech. Nejprve poukazuje na přednost výpočtů v závorkách a připomíná všechny typy používaných závorek. Dále se věnuje přednosti výpočtů mezi násobením , dělením, sč... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZAOKROUHLOVÁNÍ (MAC-ZA-01) - Matematika ::

Učební pomůcka je určená pro I. stupeň ZŠ. Názorně popisuje způsob zaokrouhlování na příkladě šňůrky a korálků. Učební pomůcka popisuje zaokrouhlování nahoru i dolů. Pro desítky, stovky a tisíce ilustruje zaokrouhlování názorně. Zaokrouhlování je zobraz... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ŘÍMSKÉ ČÍSLICE (MAC-RC-01) - Matematika ::

Učební pomůcka je určená pro I.stupeň ZŠ. Popisuje základní římské číslice I, V, X, L, C, D a M. Jejich skládání do čísel vysvětluje přehlednou tabulkou. V tabulce jsou vybraná římská čísla, která jsou z hlediska jejich zápisu vzorem pro zápis a skládán... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: KRUH A KRUŽNICE (MAC-KK-01) - Matematika ::

Učební pomůcka se věnuje základní teorii geometrických tvarů - kružnici a kruhu, popisuje jejich základní prvky. Zároveň je doplněná vzorci pro výpočet obvodu a obsahu. Zobrazuje příklady vzájemné polohy přímky a kružnice . U této pomůcky rovněž platí... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ÚHLY (MAC-UH-01) - Matematika ::

Naučná tabule obsahuje definici úhlu, jeho základní vlastnosti, způsoby pojmenování a zápisu. Následuje základní dělení úhlů podle velikosti, osa úhlu a vnitřní úhly v trojúhelníku. Závěr nástěnné tabule je věnován vzájemné poloze dvojic úhlů. Pomůcka obs... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZLOMKY (MAC-ZL-01) - Matematika ::

Je vynikající pomůckou při probírání učiva s dělením, zlomky a jejich grafickým znázorněním. Obsahuje pojmenování jednotlivých zlomků a jejich číselné vyjádření. Hlavním úkolem tohoto produktu je zprostředkovat žákům jednoduchým způsobem matematické vyjád... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZLOMKY - POČÍTÁNÍ S NIMI (MAC-ZP-01) - Matematika ::

Nástěnná tabule se hlouběji věnuje problematice zlomků. V úvodu popisuje základní části zlomku. Další část tabule se věnuje rozšiřování a krácení zlomků, ukazuje rozdíl mezi pravým a nepravým zlomkem. Druhá polovina tabule je zaměřena na základní matem... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: GONIOMETRIE (MAC-GO-01) - Matematika ::

Tato učební pomůcka je určená pro II.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Znázorňuje základní goniometrické funkce v trojúhelníku. Nejprve definuje základní pojmy goniometrie a pomocí obrázku trojúhelníku přejde na zákonitosti goniometrie shrnuté ve funkcích si... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MOCNINY A ODMOCNINY (MAC-MO-01) - Matematika ::

Mocniny jsou učební pomůckou určenou pro vyšší ročníky II. stupně ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. V úvodu definujeme základní pojmy. Dále popisujeme základní zákonitosti pro různé mocniny záporného čísla, nuly a nultou mocninu. Pro úplnost jsme za... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.